Yükleniyor
Related Results

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİLER, ÇALIŞANLARI VE YETKİLİLERİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla SUNRİSE BİLİŞİM A.Ş. olarak kişisel verileriniz güvenliğini önemsiyoruz.

İşlenen Kişisel Veriler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel olarak; Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği ve Banka-Kart Bilgileri, Pazarlama Bilgileri, şeklindedir.

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel Verileriniz; Ürün ve Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ve Müşteri İlişkilerinin Yürütülmesi amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunun çizdiği sınırlar kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen Ticaret İlişkisi, Ticaret Sözleşmesinin Varlığı, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati hukuki sebepleri kapsamında; satışına aracılık ettiğimiz diğer müşterilerimizle ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimizce Kişisel Verileriniz; yazılı ve elektronik olarak, internet sitemiz aracılığıyla tarafınızdan alınıp bünyemizde mevcut elektronik veya yazılı ortama eklenmek suretiyle; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati ve Ticaret İlişkisinin Varlığı hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız. Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

İlgili Kişinin 11. Maddedeki Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK’ nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında İlgili Kişi olarak;

Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile; x kep adresimize veya x adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile şirketimize yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren, yazılı veya elektronik ortamdan otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Notice on Use of Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.. To change your preferences on cookies and get detailed information on cookies please see Website Privacy Policy.

Ara